Dlaczego warto?

 • Kwota kredytu do 600 tys. zł

 • Okres kredytowania nawet do 30 lat

 • Stałe raty kredytu z dopłatą do 10 lat

 • Kredyt na pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny

 • Atrakcyjne oprocentowanie

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi  4,29 % na podstawie przykładu reprezentatywnego.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego „Bezpieczny Kredyt 2%”  udzielonego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 1 października    2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2 % wynosi: 4,29 % dla następujących założeń: kredyt przeznaczony na cel mieszkaniowy i  wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu: 580.000,00 zł, okres kredytowania: 260 miesięcy; oprocentowanie okresowo -  stałe kredytu w okresie dwóch pierwszych cykli 60-cio miesięcznych: 7,14 % w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 8,90 % w skali roku –  wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 6,90%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 2,00 p.p., pierwsza rata kapitałowo – odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 3.150,17 zł przy uwzględnieniu dopłaty BGK w wysokości 2.484,33 zł, łączna liczba rat: 260. Całkowity koszt kredytu    316.040,22 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 314.040,22 zł  (przy uwzględnieniu dopłaty BGK w wysokości 229.896,36 zł). Prowizja za udzielenie wynosi 2.000,00 zł, płatna w dniu udzielenia. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 896.040,22 zł, przy czym powyższa kwota uwzględnia dopłaty BGK w wysokości 229.896,36 zł. Dopłaty BGK wskazane w kalkulacji mogą wygasnąć lub podlegać zwrotowi na zasadach określonych w umowie kredytu. Kalkulacja została dokonana na dzień 2023-09-10 na reprezentatywnym przykładzie.

PROGRAM PIERWSZE MIESZKANIE:

Kto może ubiegać się o kredyt w ramach programu Pierwsze Mieszkanie?

Osoby, które planują zakup lub budowę pierwszego mieszkania albo domu i jednocześnie spełniają następujące warunki:

 • nie posiadają i przed dniem udzielania kredytu nie posiadały prawa własności mieszkania albo domu bądź nie przysługuje im i przed dniem udzielenia kredytu nie przysługiwało spółdzielcze prawo do mieszkania albo domu, 
 • w dniu udzielenia kredytu nie ukończyły 45 lat,
 • w dniu złożenia wniosku nie są stroną umowy o kredyt hipoteczny, która została zawarta w okresie poprzednich 36 miesięcy,
 • posiadają zdolność kredytową.

Zasady Bezpiecznego Kredytu

 • W ramach „Bezpiecznego Kredytu 2%” będzie można:
  • kupić mieszkanie lub domu na rynku pierwotnym albo wtórnym,
  • wybudować dom wraz z jego wykończeniem, a także kupić działkę lub jej część w celu budowy na niej domu,
  • pokryć wkład budowlany w spółdzielni mieszkaniowej,
  • pokryć nakłady związane z realizacją inwestycji kooperatywy mieszkaniowej.
 • Kredyt można otrzymać do wysokości maksymalnie:
  • Dla jednoosobowego gospodarstwa domowego
   • 500 tys. zł, a 
   • 100 tys. zł w przypadku kredyty na dokończenie rozpoczętej już budowy domu, ,
  • dla gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko
   • 600 tys. zł
   • 150 tys. zł, w przypadku kredyty na dokończenie rozpoczętej już budowy domu
 • Z dopłaty do rat bezpiecznego kredytu mieszkaniowego można korzystać przez 10 lat.
 • Dowolność co do standardu i położenia mieszkania – przy kupnie nie  obowiązuje limit ceny 1 m2.
 • Formuła oprocentowania kredytu:
  • w okresie dopłat (pierwsze 120 miesięcy) oprocentowanie kredytu jest okresowo stałe, następnie
  • oprocentowanie zmienne, chyba, że klient zdecyduje kontynuować oprocentowanie stałe.
 • System spłaty rat:
  • w okresie dopłat raty są malejące,
  • po okresie dopłat raty są annuitetowe, czyli równe.

Zasady ustalania dopłat

 • Dopłaty obejmują 120 pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem, rat kapitałowo-odsetkowych,
 • Dopłata obniża kwotę raty,
 • Wysokość dopłaty oblicza bank zgodnie z wzorem:

  D=Ks*((W-2%))/12
  gdzie:
  D –     kwota dopłaty,
  Ks –     część kapitałowa bezpiecznego kredytu 2% pozostająca do spłaty,
  W –     obowiązujący w dniu ustalenia stopy oprocentowania bezpiecznego kredytu 2% wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej.
 • Wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej ustala BGK, jako iloczyn współczynnika 0,9 i średniej ważonej stopy oprocentowania nowo udzielonych kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową, obliczonej na podstawie przekazywanej do BGK informacji banków kredytujących, gdzie wagą jest łączna kwota tych kredytów.
 • Komunikat o wskaźniku średniej kwartalnej stopy procentowej BGK ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie 45 dni po upływie każdego kwartału kalendarzowego

Pliki do pobrania

Wniosek o udzielenie Bezpiecznego Kredytu 2%

Więcej informacji o programie

Więcej informacji na temat programu, w tym sekcję Pytań i odpowiedzi znajdziesz: