Najczęściej zadawane pytania z zakresu z tzw. obowiązku informacyjnego

1. Co to jest RODO?
2. Dlaczego bank przetwarza moje dane osobowe?
3. Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?
4. Kto jest administratorem moich danych osobowych?
5. Jak mogę skontaktować się z inspektorem ochrony danych?
6. W jakim celu bank przetwarza moje dane osobowe?
7. Jakie rodzaje/kategorie danych osobowych bank przetwarza?
8. Kto jest odbiorcą moich danych?
9. Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?
10. Jak długo moje dane osobowe będą przechowywane przez bank?
11. Jakie uprawnienia mi przysługują?
12. Do kogo mogę wnieść skargę?
13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?
14. Skąd bank ma moje dane osobowe?
15. Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Zasady rozpatrywania wniosków dotyczących obsługi praw klienta w zakresie danych osobowych

Klient indywidualny i klient instytucjonalny (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne, spółka cywilna, spółka partnerska, spółka jawna) jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi praw klienta wynikających z RODO, a nasz Bank zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad.

 1. Klient może zgłosić wniosek do banku w każdej chwili.
 2. Bank rozpatruje wniosek złożony przez klienta lub osobę działającą w jego imieniu:
  1. w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania;
  2. w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące - w terminie miesiąca od otrzymania żądania, inspektor ochrony danych poinformuje klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia;
  3. w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem klienta, inspektor ochrony danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje klienta listownie o powodach nieodjęcia działań i o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 3. Klient może złożyć wniosek w każdej placówce naszego banku.
 4. Placówka banku realizuje wniosek klienta w zakresie obowiązku informacyjnego (udziela informacji klientowi), prawa do cofnięcia zgody na cele marketingowe oraz prawa do sprostowania (aktualizacji danych). W przypadku pozostałych praw klienta, obsługę wniosku realizują dedykowani pracownicy banku.
 5. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez bank żądania klienta.
 6. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez bank. Informacja o trybie zgłaszania reklamacji dostępna jest na stronie internetowej banku.
 7. W imieniu banku inspektor ochrony danych udziela klientowi odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 8. Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie pierwszego wniosku. Jeżeli częstotliwość wniosków klienta jest większa niż jeden wniosek w ciągu trzech miesięcy, bank może pobrać opłatę równą kosztom administracyjnym związanym z udzieleniem odpowiedzi.
 9. W przypadku, gdy klient składa wniosek w charakterze ubezpieczonego / ubezpieczającego / uprawnionego / uposażonego w umowie ubezpieczenia zawartej za pośrednictwem banku z zakładem ubezpieczeń z nim współpracującym (dotyczy realizacji praw klienta, którego dane zostały powierzone do przetwarzania bankowi przez zakład ubezpieczeń będący ich administratorem), bank informuje zakład ubezpieczeń o złożonym żądaniu realizacji praw klienta w zakresie danych osobowych, przekazując zakładowi ubezpieczeń wniosek w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia wniosku przez klienta. Odpowiedź na wniosek klienta jest w tym przypadku udzielana bezpośrednio przez zakład ubezpieczeń lub przez bank w terminie i w sposób uprzednio uzgodniony z zakładem ubezpieczeń.
 10. Właściwym dla banku organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 11. W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z pracownikiem placówki sprzedażowej lub inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail [email protected] lub [email protected].

Administrator: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

Pliki do pobrania

Karta informacyjna - informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych