Jak możesz złożyć reklamację?

 1. Na piśmie:
  1. osobiście w siedzibie Banku lub jego placówce,
  2. przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138 i 650 z późn. zm.),
  3. wysyłając reklamację na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320), wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy.
 2.  Ustnie:
  1. telefonicznie,
  2. osobiście na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 lub załącznik 2 do Regulaminu podczas wizyty w siedzibie banku lub jego placówce.
 3. W formie elektronicznej – reklamację należy wysłać na adres e-mail: [email protected].

Pliki do pobrania

Regulamin rozpatrywania reklamacji
Komunikat
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2_karty