Korzyści dla Ciebie

 • Łatwy i wygodny dostęp do swoich pieniędzy 24h na dobę

 • Dzięki nieograniczonej ilości kart wydanych do jednego rachunku możesz wydać karty płatnicze swoim pracownikom, eliminując zaliczki pracownicze

 • Możliwość posiadania kont pomocniczych do rachunku bieżącego - przeznaczonych do realizowania określonych rozliczeń

 • Możliwość łatwego rozliczania należności od klientów przez prowadzenie rachunków masowych Twoich klientów - powyżej 500 kontrahentów

 • Ponad 7000 bankomatów w całej Polsce, gdzie bez prowizji możesz wypłacić gotówkę

 • Łatwość regulowania swoich płatności z wykorzystaniem polecenia zapłaty

 • Możliwość sprawdzenia salda na rachunku przez Internet i telefon

 • Realizację zleceń dewizowych

 • Kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 3-krotności wpływów z tytułu prowadzonej działalności na rachunek bieżący

 • Dostęp do konta przez Internet za pośrednictwem e-bankowości

Oferta banku MBS Mikołów - Konto dla firm

Do otwarcia rachunku wystarczy minimum formalności:

 • dokumenty określające status prawny i charakter działalności,
 • dokumenty wskazujące osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
 • zaświadczenie o numerze REGON,
 • dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport,
 • inne dokumenty, jeżeli obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów.

Informacje dotyczące zleceń płatniczych

Godziny graniczne PLN DEW komunikat
Komunikat MBS Mikołów dotyczący godzin realizowania transakcji płatniczych