Wakacje kredytowe nie dotyczą umów kredytów hipotecznych, które zostały zawarte od 1 lipca 2022 roku.

Z wakacji kredytowych w 2024 roku możesz skorzystać jeżeli wartość udzielonego Ci kredytu hipotecznego na cele mieszkaniowe, nie przekracza 1 200 000 zł oraz spełniasz jeden z co najmniej dwóch warunków;

 1. Twój średni wskaźnik RdD przekracza 30%. Wyliczając go, weź pod uwagę średnią wartość wskaźnika RdD z ostatnich 3 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o wakacje kredytowe lub;
 2. Na dzień złożenia wniosku o wakacje kredytowe masz na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci, które
  • nie ukończyły 18. roku życia,
  • nie ukończyły 25. roku życia do 30 września - jeśli Twoje dziecko uczy się w szkole lub studiuje,
  • mają orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (niezależnie od tego, ile mają lat).
    

WAŻNE

Dzieci, które masz na utrzymaniu, to również dzieci:

 • nad którymi sprawujesz rodzinną pieczę zastępczą,
 • dla których jesteś dotychczasową rodziną zastępczą, 
 • które przebywają w prowadzonym przez Ciebie rodzinnym domu dziecka.

Co to jest wskaźnik RdD i jak go obliczyć

Wskaźnik RdD to stosunek Twoich wydatków, które ponosisz na obsługę miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu Twojego gospodarstwa domowego za okres ostatnich trzech miesięcy przed miesiącem, w którym składasz wniosek.
 

Wzór

RdD =

 rata Twojego kredytu hipotecznego

 miesięczne dochody Twojego gospodarstwa domowego

 

Aby obliczyć współczynnik RdD: 

 1. zsumuj dochody całego gospodarstwa domowego (wszystkich domowników) w każdym z 3 ostatnich miesięcy (osobno dla każdego miesiąca).Jeżeli Umowa kredytu została podpisana przez więcej niż 1 osobę - dochód należy obliczyć dla każdej z nich,
 2. dla każdego z 3 ostatnich miesięcy podziel wysokość raty kredytu przez łączny dochód (np. 3000 zł/6500 zł), 
 3. oblicz średnią arytmetyczną z 3 uzyskanych wyników (np. (30% + 40% + 40%)/3),
 4. jeśli otrzymany wynik jest wyższy niż 30%, masz prawo skorzystać z wakacji kredytowych 2024.

Jak obliczyć dochód gospodarstwa domowego

Aby obliczyć dochód gospodarstwa domowego dodaj wszystkie Twoje dochody netto oraz dochody netto osób, z którymi mieszkasz i prowadzisz wspólne gospodarstwo domowe bez uwzględniania zasiłków i świadczeń. 

Szczegółowe informacje znajdziesz się w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jak sprawdzić, czy spełniasz warunek RdD

 1. Oblicz dochód Twojego gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o wakacje kredytowe. Weź pod uwagę osobno każdy miesiąc. 
  Ważne! Jeśli tworzysz gospodarstwo domowe z innymi osobami - uwzględnij dochód każdej z nich.

 2. Oblicz wskaźnik RdD dla każdego miesiąca.

  Przykład: 
  Rata Twojego kredytu wynosi 3 500 zł. Dochód Twojego gospodarstwa domowego wynosi: w styczniu 7 000 zł, w lutym 7 200 zł, a w marcu 7 500 zł.

  RdD za styczeń = 3 500 zł  = 50%
  7 000 zł
  RdD za luty = 3 500 zł  = 48,61%
  7 200 zł
  RdD za marzec = 3 500 zł  = 46,67%
  7 500 zł

 3. Oblicz średnią z 3 uzyskanych wyników.

  Przykład: 
  Rata Twojego kredytu wynosi 3 500 zł. Dochód Twojego gospodarstwa domowego wynosi: w styczniu 7 000 zł, w lutym 7 200 zł, a w marcu 7 500 zł.

  średnia wartość RdD z 3 miesięcy  = 50% + 48,61% + 46,67%  = 48,43%
  3

Przykład wyliczenia średniej wartości RdD

 Przykład wyliczenia średniej wartości RdD dla wieloosobowego gospodarstwa domowego, które spełnia warunek - RdD powyżej 30 %

Miesiąc Rata kredytu Dochód osoby 1 współtworzącej gospodarstwo domowe Dochód osoby 2 współtworzącej gospodarstwo domowe Dochód gospodarstwa domowego Obliczenie RdD Obliczenie średniej RdD za 3 miesiące
Luty 2024 3 600 zł 3 050 zł 4 100 zł 7 150 zł 3 600 zł/ 7 150 zł = 50, 35%

50,35%+49,86%+50%=150,21%
śr. arytmetyczna wynosi: 150,21%/3 = 50,07%

Marzec 2024  3 580 zł 3 100 zł 4 080 zł 7 180 zł 3 580 zł/ 7 180 zł = 49,86%
Kwiecień 2024 3 550 zł 3 080 zł 4 020 zł 7 100 zł 3 550 zł/7 100 zł = 50%


Jeśli otrzymany wynik jest wyższy niż 30%, masz prawo skorzystać z wakacji kredytowych 2024

Twoje prawa wynikające z ustawy

Spłatę kredytu hipotecznego możesz zawiesić:

 • od 1 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. - w wymiarze maksymalnie dwóch miesięcy
 • od 1 września 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. - w wymiarze maksymalnie dwóch miesięcy.

Możesz skorzystać z wakacji kredytowych jeśli spełniasz wszystkie poniższe warunki:

 1. Twoja umowa kredytowa została zawarta przed 1 lipca 2022 r.
 2. Twój kredyt hipoteczny jest w złotych polskich.
 3. Zakupiona nieruchomość służy zaspokojeniu Twoich potrzeb mieszkaniowych (czyli mieszkasz w tym lokalu).

Na czym to polega?

Jeśli korzystasz z wakacji kredytowych, czyli zawieszasz spłatę kredytu, przedłużamy całkowity okres kredytowania, dokładnie o liczbę miesięcy, w których zawieszasz spłatę. Na koniec Twojego okresu kredytowania będziesz musiał spłacić wszystkie zawieszone teraz raty. Pamiętaj, że trudno w tej chwili określić poziom stóp procentowych, które będą obowiązywać na końcu okresu kredytowania. Oprocentowanie kredytu może zatem być wyższe niż bieżące.


Wakacje kredytowe dotyczą zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Terminy na spłatę rat zostaną przedłużone bez żadnych dodatkowych kosztów.


Zawieszenie spłaty kredytu zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej.

Jakie są korzyści i ryzyka?

CO ZYSKUJESZ? JAKIE SĄ RYZYKA?
Możliwość czasowego zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego. Twój okres kredytowania wydłuża się - zawieszone teraz raty, będziesz musiał spłacić na koniec okresu kredytowania.
W okresie zawieszenia spłaty kredytu odsetki od kredytu nie są naliczane. W tej chwili trudno określić poziom stóp procentowych, które będą obowiązywać na końcu okresu kredytowania. Oprocentowanie kredytu może być wówczas wyższe niż bieżące.
Wakacje kredytowe dotyczą zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Zawieszenie spłaty kredytu zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej.

 

Pliki do pobrania

Wniosek o zawieszenie spłat