Klient biznesowy

Rachunki powiernicze

Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (OMRP)

Bank posiada w ofercie dla przedsiębiorców będących developerami Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 85, 724, 768, 791, 1089, z późn. zm.).

To rozwiązanie dostosowane do potrzeb firm deweloperskich. Rachunek ułatwia rozliczenia pieniężne z wieloma podmiotami.

Wybierając Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy zyskujesz:

  • pewność spełnienia wymogów Ustawy z dn. 16.09.2011r.,
  • większą wiarygodność w oczach Klientów,
  • łatwiejszą kontrolę wpływających środków pieniężnych, dzięki indywidualnym numerom rachunków dla poszczególnych lokali,
  • gwarancję bezpieczeństwa środków przeznaczonych na inwestycję,
  • zabezpieczenie przed upadłością lub postępowaniem egzekucyjnym.

Na rachunku mogą być gromadzone wyłącznie środki pieniężne związane z konkretnym przedsięwzięciem deweloperskim.

Posiadacz rachunku: deweloper

Powiernik: posiadacz rachunku, uprawniony do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku powierniczym (deweloper)

Powierzający: deponujący środki pieniężne na rachunku powierniczym - na podstawie Umowy deweloperskiej zawartej
z Powiernikiem (nabywca).

Zamknięty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (ZMRP)

Zaletą  zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego jest wysoki stopień ochrony interesów nabywcy. W przypadku zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego, wypłata deweloperowi wszystkich środków na nim zdeponowanych następuje po przeniesieniu na nabywcę prawa będącego przedmiotem danej umowy deweloperskiej, a ściślej – po otrzymaniu przez bank odpisu aktu notarialnego umowy przenoszącej na nabywcę prawo będące przedmiotem danej umowy deweloperskiej, w stanie wolnym od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, z wyjątkiem obciążeń, na które wyraził zgodę nabywca.
Dedykowany jest dla deweloperów którzy zamierzają korzystać z  sfinansowania przedsięwzięcia ze środków własnych bądź
z kredytu.