Dlaczego rachunki powiernicze w MBS?

  • Pewność spełnienia wymogów ustawowych
  • Budowanie wizerunku wiarygodnej firmy wśród potencjalnych nabywców
  • Większa kontrola wpływających środków (indywidualne numery rachunków dla poszczególnych lokali)
  • Gwarancja bezpieczeństwa środków przeznaczonych na inwestycję
  • Zabezpieczenie przed upadłością lub postępowaniem egzekucyjnym
  • 2 rodzaje rachunków powierniczych do wyboru: OMRP i ZMRP

Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (OMRP)

To rachunek powierniczy, przeznaczony do gromadzenia środków pieniężnych związanych z konkretnym przedsięwzięciem deweloperskim. Posiadaczem rachunku jest deweloper, a powiernikiem - posiadacz rachunku uprawniony do dysponowania środkami pieniężnymi. Powierzający (nabywcy nieruchomości) deponują środki pieniężne na rachunku powierniczym na podstawie umowy deweloperskiej zawartej z powiernikiem.

Zamknięty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (ZMRP)

To rozwiązanie dedykowane deweloperom, którzy chcą sfinansować przedsięwzięcie ze środków własnych lub z kredytu. Kluczową zaletą Zamkniętego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego jest wysoki stopień ochrony interesów nabywców. Wypłata całości środków deweloperowi następuje dopiero po przeniesieniu na nabywcę prawa będącego przedmiotem danej umowy deweloperskiej, czyli w praktyce - po otrzymaniu przez bank odpisu aktu notarialnego umowy przenoszącej na nabywcę prawo będące przedmiotem danej umowy deweloperskiej, w stanie wolnym od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich (z wyjątkiem obciążeń, na które wyraził zgodę nabywca).