Dla kogo?

Wsparcie przeznaczone jest dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców. Poziom dofinansowania wynosi od 15-80 proc. wartości kosztu kwalifikowanego, ale limit ten zależy zarówno od wielkości przedsiębiorstwa, regionu, a nawet gminy, gdzie jest prowadzona działalność beneficjenta oraz od rodzaju kosztu i daty realizacji inwestycji.

Szczegóły na stronie: www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/inwestycje/finansowanie-ze-srodkow-unijnych/kredyt-ekologiczny/#c28053.

Kredyt ekologiczny BGK można przeznaczyć na:

Dofinansowanie można otrzymać na projekty, które pozwolą na poprawę efektywności energetycznej danego przedsiębiorstwa o min. 30 proc. i przez to redukcję emisji gazów cieplarnianych. 

Można to osiągnąć poprzez:

  • modernizację infrastruktury,
  • zmianę procesów technologicznych,
  • wprowadzenie nowych produktów i usług.

Przykładowe koszty kwalifikowane do kredytu ekologicznego to koszty:

  • wymiany energochłonnych urządzeń produkcyjnych a także każda inna modernizacja procesów technologicznych zmierzająca do poprawy efektywności energetycznej,
  • termomodernizacji budynków,
  • modernizacji systemów i instalacji przemysłowych,
  • montażu OZE,
  • zakupu i instalacji nowoczesnych systemów sterowania obniżających konsumpcję energii,
  • modernizacji systemów klimatyzacji, wentylacji i chłodzenia.

Kredyt ekologiczny stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy. Wymagany minimalny udział środków własnych Kredytobiorcy w inwestycji ekologicznej, finansowanej kredytem ekologicznym wynosi 20% wartości inwestycji ekologicznej.

Kredyt ekologiczny może być udzielany na okres do 15 lat. Kredytowanie działalności inwestycyjnej dzieli się na okres realizacji i okres spłaty. Okres realizacji nie może przekroczyć 5 lat od dnia rozpoczęcia projektu.

Kredyt ekologiczny ma preferencyjne oprocentowanie, tj. o 0,2 pp. niższe niż wynikające z tabeli oprocentowania.

Kredyt zostanie wypłacony w przypadku gdy BGK podejmie decyzję o przyznaniu premii.