Kontrast:
Tekst:

Rok 2023 zaliczamy do udanych!

Opublikowano: 3 kwietnia 2024

Ubiegły rok, dla naszego Banku był kolejnym, w którym odnotowaliśmy sukcesy biznesowe, rozwijając działalność oraz wypracowując zyski na bardzo dobrym poziomie. Sytuację Banku szczegółowo omówiono w dniu 28.03.2024 podczas Zebrania Przedstawicieli MBS, gdzie wskazano, że na koniec 2023 r. zysk netto był istotnie wyższy od osiągniętego w roku poprzednim przekraczając 26,6 mln zł. W tym czasie wielkość Banku mierzona sumą bilansową wzrosła o ponad 40% przekraczając 1,7 miliarda zł. Sytuację finansową Banku cechowała wysoka płynność (LCR na poziomie 2,31) oraz adekwatność kapitałowa (współczynnik wypłacalności wyniósł 22,39%). Parametry te były znacząco wyższe niż regulacyjne wartości minimalne, które zobowiązane są utrzymywać banki. Wysoki poziom bezpieczeństwa Banku i znaczny potencjał rozwojowy potwierdzają także wyniki osiągnięte za I kwartał bieżącego roku. W okresie tym Bank wypracował zysk netto na poziomie 8,5 mln zł  a wartość ta, przy zwiększeniu funduszy własnych pozwala z dużym optymizmem spoglądać na kolejne lata.

Obecnie Bank MBS jest  zdecydowanie największym bankiem spółdzielczym na Śląsku, należąc tym samym do grupy największych banków spółdzielczych w Polsce i konsekwentnie kontynuuje obraną przed laty strategię realizując bezpieczną, rentowną, a przy tym perspektywiczną działalność. Zasadność takiego podejścia podzielili delegaci, zgodnie zatwierdzając kierunki rozwoju Banku i jednogłośnie udzielając absolutorium całemu Zarządowi Banku.

Szczegółowe informacje o sytuacji finansowej Banku za rok 2023.