Kontrast:
Tekst:

Prezes Zarządu MBS w gronie ekspertów i prelegentów podczas Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2023 w Warszawie

Opublikowano: 20 września 2023

W dniach 19-20.09.2023 r. w Warszwie podczas odbywającego się Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2023, w gronie prelegentów i ekspertów znalazł się Prezes Zarządu Banku MBS dr n. ekon. Michał Król, który wystąpił w panelu traktującym o pomysłach na racjonalne zagospodarowanie wygenerowanych wysokich zysków sektora spółdzielczego.

Podczas wystąpienia Prezes Michał Król podkreślił, że dzięki znaczącym zyskom, w ostatnich okresach banki spółdzielcze nie tylko wzmocniły swoją pozycję kapitałową, ale również w większym stopniu zabezpieczyły ryzyko generowane przez portfele kredytowe. W tym aspekcie rolę odegrały nie tylko efekty środowiska wysokich stóp procentowych, ale również wewnątrzspółdzielcze rozwiązania instytucjonalne, które niejako inspirowały banki do tego rodzaju działań.

Jako luki do ewentualnego zagospodarowania wypracowanych nadwyżek finansowych, Pan Prezes wymienił inwestycje skutkujące redukcją ryzyka technologicznego czy też nakłady na właściwe przygotowanie systemowe do ewentualnych następstw ryzyka makroekonomicznego, w razie jego materializacji.

Drugostronnie, Pan Prezes podkreślił także, że zmieniające się struktury bilansów banków spółdzielczych, uwzględniając zwłaszcza wzrost udziału instrumentów dłużnych, wymaga od banków posiadanie nie tylko wykwalifikowanych kadr, ale także adekwatnego wsparcia IT w tym zakresie. To w ocenie Prezesa MBS element niezbędnych inwestycji, który powinien wpłynąć pozytywnie na stabilność banków spółdzielczych w dłuższym okresie.

W końcowej części wypowiedzi, na pytanie moderatora Panelu, Prezesa Związku Banków Polskich – Bartosza Kublika, Pan Prezes Michał Król stwierdził, że w jego opinii pożądanym rozwiązaniem sektorowym byłoby stworzenie zintegrowanego zrzeszeniowego centrum back-office. Z takiego rozwiązania, w opinii Prezesa MBS z jednej strony pożytki czerpałby bank zrzeszający, jako prowadzący takie centrum. Drugostronnie, efektem finansowym po stronie banków spółdzielczych byłaby oczywista redukcja kosztów, które obecnie ponosi każdy bank z osobna. Rozwiązanie to jak wskazał Prezes MBS wymaga nie tylko odpowiednich nakładów, ale zwłaszcza dobrego przygotowania projektu przez właściwe organy zrzeszenia.