X

Komunikaty

Mikołowski Bank SpółdzielczyMikołowski Bank Spółdzielczy

Kredyty

Kredyt obrotowy

Kredyty obrotowe mają charakter kredytów odnawialnych bądź nieodnawialnych, a ich przeznaczanie to finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą Kredytobiorcy.

Wysokość kredytów obrotowych powinna wynikać z zapotrzebowania Kredytobiorcy na kapitał obrotowy.

Kwota udzielonego kredytu uzależniona jest od potrzeb oraz możliwości płatniczych Kredytobiorcy i powinna być ściśle skorelowana z wysokością średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący Klienta.

Dla kredytu do 200.000,00 zł możliwość rozpatrzenia wniosku w oparciu o uproszczoną procedurę.

Kredyty obrotowe mogą być udzielone jako kredyty krótko bądź średnioterminowe ( maksymalnie na okres 36 miesięcy).

Rodzaje kredytów obrotowych:Max okres finansowania
Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym24 m-cy
Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym36 m-cy
Kredyt obrotowy w linii kredytowej36 m-cy
Kredyt w rachunku karty kredytowej36 m-cy

 

  

 

 

 


 

Kredyt inwestycyjny

Kredyty inwestycyjne przeznaczone są na finansowanie zakupów środków trwałych, projektów inwestycyjnych i rozwojowych, mających na celu zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy.

Najczęstsze cele kredytowania to: zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości.

Kredyt stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy i powinien zapewnić całkowite sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego.

 


 

Kredyt hipoteczny

Kredyt przeznaczony na finansowanie całkowitej spłaty zobowiązań kredytowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Banku oraz innych instytucjach finansowych.

Obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości będącej własnością Kredytobiorcy.

Maksymalny okres kredytowania to 15 lat ( okres finansowania uzależniony jest od wnioskowanej kwoty zaangażowania oraz wartości nieruchomości).

 


 

Gwarancja bankowa

Gwarancja bankowa jest formą zabezpieczenia transakcji handlowych.

Gwarancje mogą być udzielane przez Bank na zlecenie zleceniodawcy, który posiada rachunek w Banku i prowadzi rozliczenia pieniężne za pośrednictwem tego rachunku lub założy w Banku rachunek bieżący i zobowiąże się do przeprowadzania przez niego obrotów.

W uzasadnionych przypadkach Bank może udzielić gwarancji na zlecenie zleceniodawcy nie posiadającego w Banku rachunku pod warunkiem ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia.

Bank oferuje m.in.: gwarancje wadialne, zapłaty, dobrego wykonaniu umowy.

 


 

Portfelowa Linia Gwarancyjna de minimis (PLD)

Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie na podstawie zawartej umowy o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w zakresie Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis (PLD) ma możliwość udzielania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, kredytów z gwarancją BGK:

  • możliwość otrzymania kredytu nawet w przypadku posiadania niewystarczających, wymaganych standardowo zabezpieczeń rzeczowych lub ich braku,
  • minimum formalności związane z uzyskaniem gwarancji BGK,
  • możliwość otrzymania wyższej kwoty limitu kredytowego w stosunku do standardowej oferty,
  • gwarancja BGK może stanowić jedyne zabezpieczenie kredytu- w przypadku transakcji do 250.000 zł.

Z gwarancji BGK mogę skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający status rezydenta, dla których Bank dokona pozytywnej oceny zdolności kredytowej.
Poręczeniem można zabezpieczyć 60% kwoty udzielonego kredytu nieodnawialnego lub kwoty limitu kredytu odnawialnego, przy czym maksymalna kwota gwarancji to 3.500 000 zł.
Rodzaje kredytów kwalifikujących się do objęcia gwarancją:

  • kredyty obrotowe,
  • kredyty inwestycyjne.

Gwarancja udzielana jest na okres:

  • 27 miesięcy – w przypadku kredytów obrotowych,
  • 99 miesięcy – w przypadku kredytów inwestycyjnych,

i obejmuje okres nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony maksymalnie o 3 miesiące


Masz pytania?

Zadzwoń:


Zobacz również:

 

Aktualności

Prace konserwacyjne w dn. 21.01.2017 r. (sobota)

czytaj więcej ›

Nasz Bank po raz kolejny z najwyższym ratingiem!

czytaj więcej ›